info@coach.bg | +359 876 383 852

About Coach.bg

Coach.bg - Българският коучинг портал е създаден за всеки, който се интересува, търси решение или вдъхновение за своите предизвикателства в живота и работата. Ние се стремим да съберем всички, които се интересуват от коучинг професията - практикуващи, студенти, любопитни души, потребители на услуги, доставчици на услуги, сертифициращи организации, предлагащи обучение, курсове и др. Амбицията на Coach.bg е да направи работата на треньорите (коучове) в България още по-популярна, да покаже добри практики за ефективност, да повиши нивото на предлаганите услуги, за да се постигне качество и признание, отговарящо на коучинг индустрията в международен план. По този начин коучинг услугите в България бавно ще преминат от добър малък бизнес за личностно развитие към голяма бизнес индустрия за поемане на лидерство и създаване на работна среда, в която хората се радват на благополучие и живеят в благополучие. Убедени сме, че коучингът се разпространява с невероятна скорост по целия свят и заема своето място като ценна и полезна професия. Присъединете се към нашата общност и нека да работим заедно за развитието на професията в България. Това е нашето визия и мисия на Coach.bg ******** We believe that everyone deserves to “Live and work happily!” Coach.bg - The Bulgarian coaching portal is created for anyone who is interested, seeking a solution or inspiration for their life and work challenges. We aim to bring together all those interested in the coaching profession - practitioners, students, curious, service users, service providers, certification organizations offering training, courses and more. The ambition of Coach.bg is to make the work of coaches in Bulgaria even more popular, to show good practices for efficiency, to raise the level of the offered services in order to achieve quality and recognition corresponding to the coaching industry internationally. In this way, coaching services in Bulgaria will slowly move from a good small business for personal development to a large business industry for taking leadership and creating a work environment where people enjoy well-being and live well-being. We are convinced that coaching is spreading at an incredible speed all over the world and takes its place as a valuable and useful profession. Join our community and work together to develop the profession in Bulgaria. That is our vision and mission of Coach.bg
Go to Top